ระบบลงเวลาปฏิบัติราชการ   สำหรับบุคลากรภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่สังกัดอยู่ที่วิทยาเขตภูเก็ต คุณจิระ บุญทอง สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและคุณแสงเดือน แซ่ยับ สังกัดกลุ่มแผนงานบริหารทั่วไป
กรุณาป้อนรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านเพื่อบันทีกเวลาทำงาน


"ขอความร่วมมือประเมินการให้บริการของฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์"