รายชื่อบุคลากรที่การลงเวลาไม่เรียบร้อยประจำวันที่
28 เมษายน 2560
นายณัฏฐนันท์ ประจักษ์เลิศวิทยาไม่ได้ลงเวลาเลิกงาน
นายพลวัฒน์ คงสมไม่ได้ลงเวลาเลิกงาน
นายชินดิษฐ์ สองนามไม่ได้ลงเวลาเลิกงาน
นางชลลฎา ศิริสาธิตกิจไม่ได้ลงเวลาเลิกงาน
น.ส.ปรารถนา แซ่โค้วไม่ได้ลงเวลาเลิกงาน
น.ส.สุพัตรา พันธุ์ทองไม่ได้ลงเวลาเข้าทำงาน
น.ส.อัมพวรรณ์ สังข์บุรินทร์ไม่ได้ลงเวลาเข้าทำงาน
นายวันชัย บุญสว่างไม่ได้ลงเวลาเข้าทำงาน
น.ส.แจ่มใส จันทรพาไม่ได้ลงเวลาเข้าทำงาน
นางรัชดาภรณ์ อินทรัตน์ไม่ได้ลงเวลาเข้าทำงาน
นายรุ่งโรจน์ แซ่จุ้งไม่ได้ลงเวลาเข้าทำงาน

* หมายเหตุ การลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์