รายชื่อบุคลากรที่การลงเวลาไม่เรียบร้อยประจำวันที่
12 ธันวาคม 2560
น.ส.นิษฐกานต์ คชรัตน์ไม่ได้ลงเวลาเลิกงาน
น.ส.ภาวิณี อินทฤทธิ์ไม่ได้ลงเวลาเข้าทำงาน

* หมายเหตุ การลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์