วิสัยทัศน์ ม. :มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และประเทศ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำ 1 ใน 5 ของอาเซี่ยน ภายในปี พ.ศ.2570     วิสัยทัศน์คณะ : วิศวฯ ม.อ. สร้างวิศวกรที่มีศักยภาพและนวัตกรรมระดับสากล We engineer “Smart PSU Engineers”

รายชื่อบุคลากรที่การลงเวลาไม่เรียบร้อยประจำวันที่
16 เมษายน 2564
น.ส.กมลวรรณ เพชรธำมรงค์ไม่ได้ลงเวลาเลิกงาน
น.ส.ศุภลักษณ์ ตั้งกิจเชาวลิตไม่ได้ลงเวลาเลิกงาน
น.ส.เพ็ญนภา ทองประไพไม่ได้ลงเวลาเลิกงาน
นายชินดิษฐ์ สองนามไม่ได้ลงเวลาเลิกงาน
น.ส.กนกอร โทบุรีไม่ได้ลงเวลาเลิกงาน
น.ส.ชุติมณฑ์ ชิณวงศ์ไม่ได้ลงเวลาเลิกงาน
น.ส.กาญจณา ขันทกะพันธ์ไม่ได้ลงเวลาเลิกงาน
น.ส.พรอำไพ โอชาพันธุ์ไม่ได้ลงเวลาเลิกงาน
นางธัญญ์มุนินทร์ ปวินท์ธนาธรไม่ได้ลงเวลาเลิกงาน
นายอนุชา รัตนะไม่ได้ลงเวลาเลิกงาน
น.ส.แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์ไม่ได้ลงเวลาเลิกงาน
นายถาวร จุลนิลไม่ได้ลงเวลาเข้าทำงาน
น.ส.ชนิดา ณ นครไม่ได้ลงเวลาเข้าทำงาน
นางทิชากร สุวรรขำไม่ได้ลงเวลาเข้าทำงาน
นางอาภาพรรณ อิทธิพลานุคุปต์ไม่ได้ลงเวลาเข้าทำงาน
นายจิระ บุญทองไม่ได้ลงเวลาเข้าทำงาน
นายบรานิสลอฟ อาร์โซ โบโรแว็คไม่ได้ลงเวลาเข้าทำงาน

* หมายเหตุ การลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์