รายชื่อบุคลากรที่การลงเวลาไม่เรียบร้อยประจำวันที่
26 เมษายน 2561
น.ส.แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์ไม่ได้ลงเวลาเลิกงาน
นายณัฏฐนันท์ ประจักษ์เลิศวิทยาไม่ได้ลงเวลาเลิกงาน
น.ส.จารุวรรณ สุวรรณรัตน์ไม่ได้ลงเวลาเลิกงาน
นางธัญญ์มุนินทร์ ปวินท์ธนาธรไม่ได้ลงเวลาเลิกงาน
นายชิตพล เอียดปานไม่ได้ลงเวลาเข้าทำงาน

* หมายเหตุ การลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์