การเจ้าหน้าที่

colorbar.gif (1244 bytes)

บริการรวดเร็ว ประทับใจบุคลากร

รับผิดชอบงานด้านบริหารบุคคล
อัตรากำลัง ฐานข้อมูลบุคลากร  สวัสดิการ  ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร
นอกเหนือจากการพัฒนาโดยส่วนกลางของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

        spot1.gif (1653 bytes) ทะเบียนประวัติ
                   spot1.gif (1653 bytes) อัตรากำลัง
                             spot1.gif (1653 bytes) นิติการและวินัย
                                         spot1.gif (1653 bytes) พัฒนาบุคลากร

                                                        spot1.gif (1653 bytes)
ข้อมูลวันลา
                                                                       spot1.gif (1653 bytes)
แบบฟอร์มต่างๆ
                                                                                    
spot1.gif (1653 bytes) ระเบียบวิธีปฏิบัติ    

colorbar.gif (1244 bytes)

บุคลากร.gif (45299 bytes)

ชื่อ - ตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ

สุวิมล.jpg (4389 bytes)
นางสุวิมล อนุพันธุ์วิทยากุล
เจ้าหน้าที่บุคคล 6

buttom_home1.gif (96 bytes) กำกับดูแลให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วย
buttom_home1.gif (96 bytes)
งานเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำทั้งคณะฯ
buttom_home1.gif (96 bytes)
การสอบสวนทางวินัยข้าราชการและลูกจ้าง
buttom_home1.gif (96 bytes)
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำ (กสจ.)
buttom_home1.gif (96 bytes) ประสานงาน ดำเนินการด้านทะเบียนประวัติการพัฒนาบุคลากร (การศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน)   การเลื่อนระดับเปลี่ยนตำแหน่ง  
    การปรับวุฒิเพิ่มวุฒิ การลาออก การขอบำเหน็ญบำนาญ การโอนย้ายของข้าราชการและลูกจ้าง   สังกัดสำนักงานสังกัดเลขานุการ
    ภาควิชาวิศวกรรมโยธา   ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

พวงน้อย.jpg (4516 bytes)
นางพวงน้อย  ศิขรินมาศ
นักวิชาการการเงิน 6

buttom_home1.gif (96 bytes) การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการทั้งคณะฯ
buttom_home1.gif (96 bytes)
การขอตำแหน่งทางวิชาการทั้งคณะฯ
buttom_home1.gif (96 bytes)
กองทุนบำเหน็ญ บำนาญข้าราชการ (กบข.)
buttom_home1.gif (96 bytes) ประสานงาน ดำเนินการด้านทะเบียนประวัติการพัฒนาบุคลากร (การศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน)   การเลื่อนระดับเปลี่ยนตำแหน่ง
    การปรับวุฒิเพิ่มวุฒิ การลาออก การขอบำเหน็ญ บำนาญ การโอนย้ายของข้าราชการ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
    ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า   ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ

ปุ๋ย.jpg (4573 bytes)
นางเสาวณีย์   แก้วหนู
พนักงานธุรการ 5

buttom_home1.gif (96 bytes) การลาของบุคลากรของคณะฯ
buttom_home1.gif (96 bytes)
การขอจ้าง เลื่อนค่าจ้าง ลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน การลาออกของพนักงานมหาวิทยาลัย   และลูกจ้างชั่วคราว
buttom_home1.gif (96 bytes) ประสานงาน ดำเนินการด้านทะเบียนประวัติการพัฒนาบุคลากร (การศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน)   การเลื่อนระดับเปลี่ยนตำแหน่ง
    การปรับวุฒิเพิ่มวุฒิ การลาออก การขอบำเหน็ญ บำนาญ การโอนย้ายของข้าราชการ สังกัดสำนักงานสังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี  
    ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

colorbar.gif (1244 bytes)

Tel.  0 7428 7018 (ภายใน 7018)   ติดต่อเจ้าหน้าที่ e-mail : karnchao@ratree.psu.ac.th

?

?

18/09/02

?