วิสัยทัศน์ ม. :มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และประเทศ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำ 1 ใน 5 ของอาเซี่ยน ภายในปี พ.ศ.2570     วิสัยทัศน์คณะ : วิศวฯ ม.อ. สร้างวิศวกรที่มีศักยภาพและนวัตกรรมระดับสากล We engineer “Smart PSU Engineers”

แบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือน / การทำงาน
 คำแนะนำ
กรณีอาจารย์ลืมลงเวลาปฏิบัติราชการ สามารถบันทึก "แบบฟอร์มรับรองการมาปฏิบัติราชการ" ผ่าน ระบบสารสนเทศบุคลากร ตามแนวปฏิบัติในกรณีลืมลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ

และเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับอาจารย์ หากเข้าระบบสารสนเทศบุคลากรผ่านระบบเครือข่ายภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ในช่วงเวลา 6:00 น. - 24:00 น. ระบบจะบันทึกเวลาปฏิบัติราชการในวันดังกล่าวให้อัตโนมัติ

"ขอความร่วมมือประเมินการให้บริการของฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์"
เจ้าของระบบ::หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล โทร.7018
พัฒนาโดย::ฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์ โทร.749932
ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร.749932
email::bratchasak@eng.psu.ac.th
3.236.228.250