FAQs : คำถามด้าน TQA   
คำถาม คำตอบ

อ้างอิงเอกสาร/ระเบียบ/อื่นๆ เพื่ออ่านเพิ่มเติม

1. TQA  คืออะไร  

 TQA ( Thailand Quality Award) คือ รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
 

http://www.tqa.or.th

2. กรอบของเกณฑ์คุณภาพTQA ประกอบด้วยอะไรบ้าง

 เกณฑ์ TQA ประกอบด้วยโครงร่างองค์กร
  
- หมวดที่ 1  การนำองค์กร
   - หมวดที่ 2  การวางแผนกลยุทธ์
   - หมวดที่ 3  การมุ่งเน้นลูกค้า
  
- หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
   - หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน
   - หมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ
   - หมวดที 7 ผลลัพธ์

 

3. ประโยชน์จากการที่องค์กรที่องค์กรจะได้รับจากการนำ TQA มาใช้

ทราบถึงสภาพที่แท้จริงว่าระบบการบริหารจัดการขององค์กรยังขาดตกบกพร่องในเรื่องใด จึงสามารถกำหนดวิธีการและเป้าหมายที่ชัดเจนในการจัดทำแผนปฏิบัติการ และเมื่อองค์กรปฏิบัติตามแผนจนบรรลุเป้าหมายที่วางไว้  องค์กรจะได้รับการตรวจประเมินด้วยกระบวนการที่มีประสิทธิผล โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาอาชีพ องค์กรจะได้รับรายงานป้อนกลับซึ่งระบุจุดแข็งและจุดที่ควรปรับปรุง ซึ่งนับเป็นประโยชน์ต่อการนำไปวางแผนปรับปรุงองค์กรให้สมบูรณ์มากขึ้นต่อไป


 

4. วิสัยทัศน์ (Vission)  หมายถึงอะไร

สภาวะที่องค์กรต้องการเป็นในอนาคต วิสัยทัศน์อธิบายถึงทิศทางที่องค์กรจะมุ่งไป สิ่งที่องค์กรต้องการจะเป็น หรือภาพลักษณ์ที่องค์กรต้องการให้ผู้อื่นรับรู้ในอนาคต
 

 

5. พันธกิจ (Mission) หมายถึงอะไร

การตั้งความปรารถนา หรือความมุ่งหมายขององค์กร บ่งชี้เหตุผลการดำรงอยู่ขององค์กร  ซึ่งเป็นเหตุผลที่สังคมให้การสนับสนุนและยอมรับ พันธกิจขององค์กรมีลักษณะเป็นทั้งสาระและความผูกพัน ความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติ

 

6. พันธกิจ (Mission) มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรกับกระบวนการตามเกณฑ์ TQA

พันธกิจ (Mission) และกระบวนการหลัก (Core Process) ตามเกณฑ์ TQA  จะต้องมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กัน
 

 

7. สรรถนะหลัก (Core Competency) หมายถึงอะไร

 เรื่องที่องค์กรมีความชำนาญที่สุด ความสามารถพิเศษขององค์กรเป็นขีดความสามารถที่สำคัญเชิงกลยุทธ์ มักเป็นสิ่งที่คู่แข่ง/คู่ความร่วมมือ  ลอกเลียนแบบได้ยาก

 

 

8. ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ หมายถึงอะไร

ความได้เปรียบในเชิงตลาดต่างๆ ที่เป็นตัวตัดสินว่าองค์กรจะประสบความสำเร็จในอนาคตหรือไม่ โดยทั่วไป มักเป็นปัจจัยที่ช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จในเชิงแข่งขันในปัจจุบันและอนาคต เมื่อเทียบกับองค์กรอื่นที่มีผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน

 

9. ADLI  หมายถึงอะไร
 

เป็นเกณฑ์ใช้ในการประเมินกระบวนการ ประกอบด้วย 4 ปัจจัย คือ
    -  A  (Approach) แนวทาง
    - D (Deployment) การนำไปปฏิบัติ
    - L (Learning) การเรียนรู้
    - I (Integration) การบูรณาการ   

 

10. Work System  หมายถึงอะไร

Work System  (ระบบงาน)  หมายถึง วิธีการที่สถาบันใช้เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ ระบบงานต้องเกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติงาน ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ
 

 

11. Work Process  หมายถึงอะไร

Work Process  (กระบวนการทำงาน) หมายถึง กระบวนการสร้างคุณค่าที่สำคัญที่สุดภายในองค์กร 
 

 

12. โครงร่างองค์กร คืออะไร

โครงร่างองค์กร (Organizational Profile) คือ การสรุปภาพรวมของสถาบัน สิ่งสำคัญที่มีอิทธิพลต่อวิธีการดำเนินการ ตลอดจนความท้าทายที่สำคัญ

 

13. Stakeholders หมายถึงอะไร

 Stakeholders (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)  หมายถึง  กลุ่มต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบ หรืออาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินการและความสำเร็จของสถาบัน  เช่น ผู้ปกครอง  คู่ความร่วมมือ  ศิษย์เก่า  ผู้ประกอบการ  สถาบันการศึกษาอื่นๆ ฯลฯ
 

 

14. Benchmark  หมายถึงอะไร

Benchmark (ระดับเทียบเคียง) หมายถึง กระบวนการและผลลัพธ์ซึ่งแสดงวิธีการปฏิบัติงานและผลการดำเนินการที่เป็นเลิศของกิจกรรมที่คล้ายคลึงกันภายในและภายนอก

 

15. Innovation  หมายถึงอะไร

Innovation (นวัตกรรม) หมายถึง  การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรและบริการทางการศึกษาหรือ ประสิทธิผลของสถาบัน


 

 

16. กระบวนการหลัก (Core Process)  ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีอะไรบ้าง

กระบวนการหลัก (Core Process)  มี 4 กระบวนการ คือ
    -
กระบวนการจัดการศึกษา
    - กระบวนการจัดการงานวิจัย
    - กระบวนการบริการวิชาการ
    - กระบวนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 

 

17. การวิเคราะห์เพื่อจัดทำ Process และ Sub Process  ระดับภาควิชา/หน่วยงานมาจากกระบวนการใด

 มาจากกระบวนการหลัก (Core Process) และ กระบวนการสนับสนุน (Support Process)  ระดับภาควิชา/หน่วยงาน  ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการหลัก (Core Process) และ กระบวนการสนับสนุน (Support Process)  ระดับคณะ
 

 

18. การวิเคราะห์เพื่อจัดทำตาราง SIPOC Model  ในส่วนของ Input  คืออะไร

Input  หมายถึง ข้อบังคับ กฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐาน จรรยาบรรณวิชาชีพ ฯลฯ  ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ (Process) นั้นๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 

 

19. ลูกค้าที่สำคัญของคณะวิศวกรรมศาสตร์ตามเกณฑ์ TQA คือใคร

ลูกค้าที่สำคัญของคณะวิศวกรรมศาสตร์ คือ  นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

 

 
20. ความต้องการและความคาดหวังหลัก (Key requirement)  กับ ความต้องการและความคาดหวังเฉพาะ (Special requirement) ต่างกันอย่างไร ความต้องการและความคาดหวังหลัก (Key requirement) หมายถึง ความต้องการขั้นพื้นฐานที่กลุ่มลูกค้าต้องการ  แต่ความต้องการและความคาดหวังเฉพาะ (Special requirement) หมายถึง ความต้องการที่กลุ่มลูกค้าได้รับมากกว่าที่คาดหวังไว้