ข้อมูลด้านการเรียนการสอน คณะวิศวกรรมศาสตร์


โปรดทราบ
ฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์ได้พัฒนาระบบสารสนเทศนักศึกษา Version 2.0 เพื่อใช้ทดแทนระบบนี้ และสามารถเข้าใช้ได้โดย คลิกที่นี่

> ข้อมูลผลการเรียนและการลงทะเบียนของนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
> ระบบข้อมูลนักศึกษา ตามโครงสร้าง และแผนการเรียนของหลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์
> ระบบข้อมูลสนเทศนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
> ตารางเรียน ตารางสอน และตารางการใช้ห้อง คณะวิศวกรรมศาสตร์   คลิก 

> เกี่ยวกับการฝึกงาน
> แผนการเรียนทุกหลักสูตร ฉบับปรับปรุง (2546 และก่อนหน้านี้)
> ข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานตาม สมอ. 07

> รายชื่อนักศึกษาที่มีสถานภาพรอพินิจ หรือเรียกดูข้อมูลจากระบบสารสนเทศนักศึกษา Version 2.0 ที่นี่
> ข้อมูลผลการเรียนสะสมของนักศึกษาจำแนกตามสาขาวิชา
> ข้อมูลผลการเรียนสะสมของนักศึกษาจำแนกตามวิธีการรับเข้า
> นักศึกษาที่ยังเรียนไม่ผ่านวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ของหลักสูตร 2537-46  Click

> ข้อมูลการผลิตบัณฑิต    คำนวณใหม่

> จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนแต่ละภาคการศึกษา
> รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนในแต่ละรายวิชา

> บริการต่าง ๆ ของหอสมุดกลาง

> ข้อมูลเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
> About APEC Engineer    จดทะเบียนเป็น APEC Engineer

> คำนวณหารายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี
> Logout

> ระบบข้อมูลสนเทศนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
> ระบบข้อมูลสนเทศนักศึกษา ทะเบียนกลาง
> ระบบลงทะเบียนรายวิชา ทะเบียนกลาง
> ระบบส่งเกรดFaculty of Engineering, PSU. 2004.
Feedback to : panya@me.psu.ac.th