รายชื่อนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2552
ที่รหัสชื่อสกุล
15210110001กชกรสุจจิต
25210110003กนกวรรณนุ้ยเถี้ยม
35210110011กมลวิษณุ์ประสมศรี
45210110015กรวิชญ์เทพสนองสุข
55210110021กฤษฎาปัญจวงศ์
65210110022กฤษฎารัตนสุรการย์
75210110027กอฟฟารีกรียอ
85210110030กันต์ศรีสุวิภา
95210110032กันต์มนัสรัตนะ
105210110040กิตติโชติรัศมีพงศ์
115210110041กิตติพงษ์บุญญสันติสุข
125210110055โกเศษฐ์บุญวรพงศ์
135210110056ขจรแซ่จึง
145210110061คณินท์จริงจิตร
155210110063คอลิดโต๊ะเก็ง
165210110064คิมหันต์ทับสิงห์
175210110068จตุพรพูนเนียม
185210110075จักรกริชศรียกเฮ้ง
195210110076จักรกฤษณ์ศรีวรรณ
205210110083จิตรทิวัสแซ่ลิ่ม
215210110086จิรพงศ์ศิริสกุล
225210110087จิรวัฒน์อานนท์
235210110090จิระวัฒน์สุวรรณมณี
245210110092จิราพรบุญรังษี
255210110094จิราพรรณกุมแก้ว
265210110102จุฬามกรพันธุ์
275210110104จุฬาลักษณ์หลังเถาะ
285210110105เจตพลเชียงจันทร์
295210110106เจนจิราอังคีรส
305210110109เจษฎาไกรขาว
315210110111ฉัตรวรงค์ทุมรัตน์
325210110112เฉลิมชัยบัวชุม
335210110114ชนคัมภรชุณหชัยชนะ
345210110115ชนม์นิภาหนูเนียม
355210110116ชนมภัทรรุณปักษ์
365210110122ชยธรศรีวรรณ
375210110124ชยากรตักเตือน
385210110145ซัลมาสามารถ
395210110151ฐากรเพชรประดับ
405210110155ฐิติพงศ์สารดิษฐ์
415210110167ณัฐกิตติ์ธนาพันธ์ประเสริฐ
425210110176ณัฐพลรัตนจินดา
435210110177ณัฐพลอินชัย
445210110179ณัฐภัทรวิสมิตะนันทน์
455210110183ณัฐวุฒิฉลองชาติ
465210110190ดนันท์จันทร์เจริญ
475210110193ตรัยรัตน์เพชรจำนง
485210110200ทรงพลตีระกนก
495210110202ทวีโชคลิ่มสกุล
505210110208ทักข์หงส์ชยางกูร
515210110210ทัศน์พลกุลรังษี
525210110215เทิดศักดิ์ศักดิ์ดวง
535210110217ธนกฤตผลัญชัย
545210110220ธนวัฒน์ตั้งอุดมกิจ
555210110228ธนาวุฒิพรหมรัตน์
565210110232ธรรมนูญสกุลแก้ว
575210110240ธันยพงศ์อัมพุกานน
585210110243ธิติชัยนลินเบญจพรรณ
595210110244ธีรนาถวงศ์พวก
605210110251ธีระสัณฑ์ต้นทองคำ
615210110254นนทนีเพ็ชรยอด
625210110256นพกรณ์ชุมอินทร์
635210110260นภวรรณรัตโนดม
645210110265นเรนทร์ฤทธิ์ทองทวี
655210110272นววิชญ์ทะนนท์
665210110275นัฎพงศ์ผ่องอำไพ
675210110283นันท์สินีจันทสุวรรณ์
685210110285นาเดียฮะซา
695210110298นิภาภรณ์จิตรหลัง
705210110315บุษมาสมณีน้อย
715210110316เบญจพรไพชำนาญ
725210110317เบญจพรแสงโสภา
735210110319ปกรณ์นกแก้ว
745210110339ปรียานุชสุปรีย์ลีลา
755210110340ปรียานุชอังศุภานิช
765210110347ปารณัทแคนยุกต์
775210110353ปาลิดาสาแลแม
785210110362ปิยะฉัตรเพ็ชรคง
795210110367ฝนทิพย์เจียรบุตร
805210110371พงศกรรัตนบุรี
815210110378พงษ์ศักดิ์คล้ายปักษี
825210110387พรพงศ์มณีพงศ์
835210110390พร้อมมูลคงย่อง
845210110391พฤทธิ์แซ่หว่อง
855210110393พลอยชมพูถันพลกัง
865210110399พัณณิตาเจ้าประสงค์
875210110406พิชาครนุ้ยสุข
885210110418พีระศักดิ์เงินทอง
895210110434ภัทรพรบุญคง
905210110438ภัสวันต์ภาราทอง
915210110443ภาณุจันทะมณี
925210110446ภานุพงศ์กฤษฎาวงศ์
935210110457โภคนันท์ว่องปฏิพัทธ์
945210110469มาริสาไชยสงคราม
955210110476มูฮัมมัดฟุรฮันแวยามา
965210110486ยุสรอแซแน
975210110490รฐานนท์ภิรมแก้ว
985210110492รพีพงศ์เหล่าอรรถปรีชา
995210110494รวิชญ์ไชยทอง
1005210110499รัญชนาชัยวงค์
1015210110502รัตนภัทรหิมรัตน์
1025210110504รุกข์ศรีวีระชัย
1035210110505ภริตพรธรรมโม
1045210110508เรืองอักษรทองบัว
1055210110517ลุกมันเจะเลาะ
1065210110523วรกฤษฎ์สิทธิฤทธิ์
1075210110525วรณันท์แซ่หว่อง
1085210110538วราภรณ์จงกลพืช
1095210110548วลัยลักษณ์หนูดำ
1105210110549วัชพลแซ่จง
1115210110550วัชรชัยสังข์แก้ว
1125210110553วัชราภรณ์เหมะรักษ์
1135210110555วัชรินทร์พัคค์สุนทร
1145210110556วัทกิจพรหมรักษ์
1155210110563วิชญะเด่นปรีชาวงศ์
1165210110576วีรวัฒน์มุสิกะอนันต์
1175210110583ศดานันท์คำฝอย
1185210110585ศตวรรษละอองเทพ
1195210110598ศาสตราษ์วนะกรรม
1205210110603ศิรินภาจิหวังหมัน
1215210110621ษณกรบุญจรูญรักษ์
1225210110627สมชัยสุขมิ่ง
1235210110628สมชาติธีราภรณ์
1245210110629สมประดีเฉี้ยนเงิน
1255210110632สมศักดิ์รักษาณี
1265210110637สหรัฐแตงใบอ่อน
1275210110641สายทิพย์ประพาฬรัตน์
1285210110644สิทธิกรศิริวัฒน์
1295210110666สุทธิพงค์รัตนบุรี
1305210110695ฐกฤษจิรดากอบกิจ
1315210110701อดินันท์เจะตีแม
1325210110703อดิศรพันธุ์มาศ
1335210110712อนันต์ชัยไชยพันธ์
1345210110713อนัสอุษมานี
1355210110718อโนชาเชาว์เจริญ
1365210110723อภิชิตเอกพิริยไพบูลย์
1375210110725อภิมุขตันติพงศ์
1385210110726อภิศักดิ์รมยะยศวัฒน์
1395210110730อมรรัตน์นกรู้รัก
1405210110732อรพรรณเพชรคง
1415210110744อรุณจิววุฒิพงค์
1425210110755อัจฉราไกรปราบ
1435210110756อัจฉราบัวชื่น
1445210110765อัมรันดร์มะหะแซ
1455210110766อัรกอมตุรงค์โกวิท
1465210110771อากีเราะห์สามะ
1475210110772อาคมแซ่เจิน
1485210110776อานนท์พฤกษานุศักดิ์
1495210110777อานันท์ธรรมศิรมาศ
1505210110781อาริฟสุรพงษ์
1515210110786อิทธิพัทธ์เล่าซี้
1525210110790อุกฤษฏ์จินะเสนา
1535210110808ฮาริสมาหามะ
Start Time : 13:28:20
Ended Time : 13:28:20