คำชี้แจง
ระบบการตรวจสอบหลักสูตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาในที่ปรึกษา
สำหรับ บุคลากร, อาจารย์

Login:

Password:
ข่าวสาร
เริ่มใช้งานในปีการศึกษา ที่ 2/2547 นี้ และปรับปรุงล่าสุด 15 ตค. 2551

หมายเหตุ
Login และ Password ใช้ระบบเดียวกับ ระบบ MIS-DSS ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


สำหรับ นักศึกษา

Login:

Password:

สถิติการใช้ระบบ ตั้งแต่ 25 พฤษภาคม 2552

**ขอความร่วมมือประเมินการให้บริการของฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์

คู่มือการใช้งาน

แจ้งปัญหา ข้อเสนอแนะได้ที่ E-mail :: pkaesine@eng.psu.ac.th