คำแนะนำ
กรณีอาจารย์ลืมลงเวลาปฏิบัติราชการ สามารถบันทึก "แบบฟอร์มรับรองการมาปฏิบัติราชการ" ผ่าน ระบบสารสนเทศบุคลากร ตามแนวปฏิบัติในกรณีลืมลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ

และเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับอาจารย์ หากเข้าระบบสารสนเทศบุคลากรผ่านระบบเครือข่ายภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ในช่วงเวลา 6:00 น. - 24:00 น. ระบบจะบันทึกเวลาปฏิบัติราชการในวันดังกล่าวให้อัตโนมัติ

"ขอความร่วมมือประเมินการให้บริการของฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์"
เจ้าของระบบ::หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล โทร.7018
พัฒนาโดย::ฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์ โทร.749933
ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร.749933
email::bratchasak@eng.psu.ac.th