เงื่อนไขการลาหยุดราชการ (มีผลต่อการเลื่อนขั้นเงินเดือน)

ลาป่วย และลากิจส่วนตัว

 • ภายในครึ่งปีงบประมาณ
  ลาป่วย-ลากิจ ต้องไม่เกิน 9 ครั้ง และจำนวนวันลารวมกันไม่เกิน 23 วัน
  หรือมาสายไม่เกิน 9 ครั้ง

ลาพักผ่อน

 • ลาได้ไม่เกิน จำนวนวันลาพักผ่อนสะสม
 • ไม่อนุญาตให้ลา กรณีที่อายุการทำงานไม่ถึง 6 เดือน

ระเบียบการลาแบบละเอียด

 • ดาวน์โหลด

* หมายเหตุ การลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์

 • กรณีมาปฏิบัติราชการเต็มวัน
  - ลงเวลาเข้างาน 7:00 - 8:45 น.
  - ลงเวลาเลิกงาน 16:20 - 20:30 น.
 • กรณี "ลาครึ่งวันเช้า"
  - ลงเวลาเข้างาน(ตอนเที่ยง) 11:45 - 13:15 น.
  - ลงเวลาเลิกงาน 16:20 - 20:30 น.
 • กรณี "ลาครึ่งวันบ่าย"
  - ลงเวลาเข้างาน 7:00 - 8:45 น.
  - ลงเวลาเลิกงาน(ตอนเที่ยง) 11:45 - 13:15 น.