- ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล (นักศึกษาฝึกงาน)
- ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ลูกจ้างโครงการ)
- ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
- สถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน เครื่องกล (ลูกจ้างโครงการ)