- ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ลูกจ้างโครงการ)
- ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า