- ฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์
- ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภูเก็ต)
- ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
- ภาควิชาวิศวกรรมเคมี (นักวิจัยหลังปริญญาเอก)
- ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล (นักวิจัยหลังปริญญาเอก)
- ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
- ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (นักวิจัยหลังปริญญาเอก)
- ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
- ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
- ภาควิชาวิศวกรรมโยธา (นักวิจัยหลังปริญญาเอก)
- ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ
- ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
- ศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้
- สถานวิจัยและพัฒนาพลังงาน
- สำนักงานเลขานุการ (กลุ่มงานการเงินและพัสดุ)
- สำนักงานเลขานุการ (กลุ่มงานบริหารและบุคคล)
- สำนักงานเลขานุการ (กลุ่มงานแผนงานและประกันคุณภาพ)
- สำนักงานเลขานุการ (กลุ่มงานพัฒนาวิชาการ)
- สำนักงานเลขานุการ (กลุ่มงานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ)
- สำนักงานเลขานุการ (ศูนย์บริการวิชาการ)
- หลักสูตรMIM
- หลักสูตรMIT