- สำนักงานเลขานุการ (กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและกิจการนักศึกษา)