- กลุ่มหัวหน้าภาคและหัวหน้ากลุ่ม
- โครงการจัดตั้งศูนย์กริด
- โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (ลูกจ้างโครงการ)
- ทีมวิจัย Solid and hazardous Waste Management (ลูกจ้างโครงการ)
- ทีมวิจัยวิศวกรรมยานยนต์ (ลูกจ้างโครงการ)
- ฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์
- ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ลูกจ้างโครงการ)
- ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
- ภาควิชาวิศวกรรมเคมี (นักวิจัยหลังปริญญาเอก)
- ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ลูกจ้างโครงการ)
- ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
- ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ลูกจ้างโครงการ)
- ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
- ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
- ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ
- ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
- ศูนย์บริการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี(ETS-Center) (ลูกจ้างโครงการ)
- ศูนย์วิศวกรรมพลังงาน (ลูกจ้างโครงการ)
- สถานวิจัยความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมวัสดุ (ลูกจ้างโครงการ)
- สถานวิจัยเทคโนโลยีเครือข่าย (ลูกจ้างโครงการ)
- สถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน เครื่องกล (ลูกจ้างโครงการ)
- สถานวิจัยและพัฒนาพลังงาน
- สถานวิจัยและพัฒนาพลังงาน (ลูกจ้างโครงการ)
- สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ำมันปาล์มและพืชน้ำมัน (ลูกจ้างโครงการ)
- สถานวิจัยวิศวกรรมฟื้นฟู (ลูกจ้างโครงการ)
- สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย
- สำนักงานเลขานุการ
- สำนักงานเลขานุการ (กลุ่มงานการเงินและพัสดุ)
- สำนักงานเลขานุการ (กลุ่มงานบริหารและบุคคล)
- สำนักงานเลขานุการ (กลุ่มงานแผนงานและประกันคุณภาพ)
- สำนักงานเลขานุการ (กลุ่มงานพัฒนาวิชาการ)
- สำนักงานเลขานุการ (กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ)
- สำนักงานเลขานุการ (กลุ่มงานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ)
- สำนักงานเลขานุการ (งานเลขานุการและการประชุม)
- สำนักงานเลขานุการ (สนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ(ลูกจ้างในหน่วยงาน))
- สำนักงานเลขานุการ (สนับสนุนวิชาการและกิจการนักศึกษา(ลูกจ้างโครงการ))
- หน่วยวิจัยเทคโนโลยีการบำบัดมลพิษสิ่งแวดล้อม (ลูกจ้างโครงการ)
- หลักสูตรMIM
- หลักสูตรMIT
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต