- สถานวิจัยความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมวัสดุ (ลูกจ้างโครงการ)