- สำนักงานเลขานุการ (กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ)