รายชื่อผู้ดูแลระบบจัดการข้อมูลการลา

ผู้ดูแลระบบ ต้นสังกัด ระดับสิทธิ์ หน่วยงานที่ดูแล
นายราชศักดิ์ บูรณะพาณิชย์กิจ ฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์ ผู้พัฒนาระบบ
นางสาวเกสินี พัฒนพิสุทธิ์ ฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์ ผู้พัฒนาระบบ
นางสาวจารุวรรณ สุวรรณรัตน์ สำนักงานเลขานุการ (กลุ่มงานบริหารและบุคคล) เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง
นางสาวเกตุวดี ตันชะโล สำนักงานเลขานุการ (กลุ่มงานบริหารและบุคคล) เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง
นายณัฏฐนันท์ ประจักษ์เลิศวิทยา สำนักงานเลขานุการ (กลุ่มงานบริหารและบุคคล) เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง
นางเฉลียว ภู่ดอก สำนักงานเลขานุการ (กลุ่มงานบริหารและบุคคล) เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง
นางสาวทิพวรรณ จันทมาส สำนักงานเลขานุการ (กลุ่มงานบริหารและบุคคล) เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง
นางสาวชนิดา ณ นคร สำนักงานเลขานุการ (กลุ่มงานบริหารและบุคคล) เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง
นางจันทร์วดี ลิ่มสกุล สำนักงานเลขานุการ (กลุ่มงานบริหารและบุคคล) เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง
นายพงษ์พันธ์ จันทราช สำนักงานเลขานุการ (กลุ่มงานบริหารและบุคคล) เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง
นางสาววันทนา หนูมาก สำนักงานเลขานุการ (กลุ่มงานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ) เจ้าหน้าที่ภาควิชา/หน่วยงาน/ฝ่าย
นางสาวอนุชิดา พิชิตแสนยากร สำนักงานเลขานุการ (กลุ่มงานพัฒนาวิชาการ) เจ้าหน้าที่ภาควิชา/หน่วยงาน/ฝ่าย
นางสาวพรอำไพ โอชาพันธุ์ สำนักงานเลขานุการ (กลุ่มงานการเงินและพัสดุ) เจ้าหน้าที่ภาควิชา/หน่วยงาน/ฝ่าย
นางสาวสุพิศ นนทะสร สำนักงานเลขานุการ (กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ) เจ้าหน้าที่ภาควิชา/หน่วยงาน/ฝ่าย
นางนพเก้า บุญราช สำนักงานเลขานุการ (กลุ่มงานแผนงานและประกันคุณภาพ) เจ้าหน้าที่ภาควิชา/หน่วยงาน/ฝ่าย
นางสาวกนกวรรณ ชนินทรสงขลา ฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์ เจ้าหน้าที่ภาควิชา/หน่วยงาน/ฝ่าย
นางสาวจินตนา ชูศรีดำ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เจ้าหน้าที่ภาควิชา/หน่วยงาน/ฝ่าย
นางธัญชนก พฤกษ์เมธากุล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เจ้าหน้าที่ภาควิชา/หน่วยงาน/ฝ่าย
นางขัติยาภรณ์ เจริญวัฒน์อนันต์ สำนักงานเลขานุการ (กลุ่มงานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ) เจ้าหน้าที่ภาควิชา/หน่วยงาน/ฝ่าย
นางสาวแจ่มใส จันทรพา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เจ้าหน้าที่ภาควิชา/หน่วยงาน/ฝ่าย
นางรัชดาภรณ์ อินทรัตน์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เจ้าหน้าที่ภาควิชา/หน่วยงาน/ฝ่าย
นางสาวพรเพ็ญ วงศ์พจน์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เจ้าหน้าที่ภาควิชา/หน่วยงาน/ฝ่าย
นางกัญญนันทน์ โชโต ภาควิชาวิศวกรรมเคมี เจ้าหน้าที่ภาควิชา/หน่วยงาน/ฝ่าย
นางนัตติยา บัวชื่น ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ เจ้าหน้าที่ภาควิชา/หน่วยงาน/ฝ่าย
นางทิชากร สุวรรขำ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ เจ้าหน้าที่ภาควิชา/หน่วยงาน/ฝ่าย
นางสาววิมล คำจันทร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ภาควิชา/หน่วยงาน/ฝ่าย
นางสาวพัชรี ทองสินธ์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ภาควิชา/หน่วยงาน/ฝ่าย
นางสาวสุปราณี บำรุงภักดิ์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภูเก็ต) เจ้าหน้าที่ภาควิชา/หน่วยงาน/ฝ่าย
นางสาวภาวิณี อินทฤทธิ์ หลักสูตรMIT เจ้าหน้าที่ภาควิชา/หน่วยงาน/ฝ่าย
นางสาวอัมพวรรณ์ สังข์บุรินทร์ หลักสูตรMIT เจ้าหน้าที่ภาควิชา/หน่วยงาน/ฝ่าย
นางสุทธิณี เกียรติวีระสกุล สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ำมันปาล์มและพืชน้ำมัน (ลูกจ้างโครงการ) เจ้าหน้าที่ภาควิชา/หน่วยงาน/ฝ่าย
นางสาวนฤมล จันทผล สถานวิจัยความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมวัสดุ (ลูกจ้างโครงการ) เจ้าหน้าที่ภาควิชา/หน่วยงาน/ฝ่าย
นางสาวจิรานันท์ บัวชื่น สถานวิจัยความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมวัสดุ (ลูกจ้างโครงการ) เจ้าหน้าที่ภาควิชา/หน่วยงาน/ฝ่าย