รายชื่อผู้ดูแลระบบจัดการข้อมูลการลงเวลาและข้อมูลการไปราชการ

ผู้ดูแลระบบ ต้นสังกัด ระดับสิทธิ์ หน่วยงานที่ดูแล
นายราชศักดิ์ บูรณะพาณิชย์กิจ ฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์ ผู้พัฒนาระบบ
นางสาวเกสินี พัฒนพิสุทธิ์ ฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์ ผู้พัฒนาระบบ
นางสาวชนิดา ณ นคร สำนักงานเลขานุการ (กลุ่มงานบริหารและบุคคล) เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง
นางสาวเกตุวดี ตันชะโล สำนักงานเลขานุการ (กลุ่มงานบริหารและบุคคล) เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง
นายณัฏฐนันท์ ประจักษ์เลิศวิทยา สำนักงานเลขานุการ (กลุ่มงานบริหารและบุคคล) เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง
นางสาวทิพวรรณ จันทมาส สำนักงานเลขานุการ (กลุ่มงานบริหารและบุคคล) เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง
นางเฉลียว ภู่ดอก สำนักงานเลขานุการ (กลุ่มงานบริหารและบุคคล) เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง
นางสาวจารุวรรณ สุวรรณรัตน์ สำนักงานเลขานุการ (กลุ่มงานบริหารและบุคคล) เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง
นายพงษ์พันธ์ จันทราช สำนักงานเลขานุการ (กลุ่มงานบริหารและบุคคล) เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง
นางสาวชุติมณฑ์ ชิณวงศ์ สำนักงานเลขานุการ (กลุ่มงานบริหารและบุคคล) เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง
นางสาววันทนา หนูมาก สำนักงานเลขานุการ (กลุ่มงานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ) เจ้าหน้าที่ภาควิชา/หน่วยงาน/ฝ่าย
นางสาวมลฤดี หนูด้วง สำนักงานเลขานุการ (กลุ่มงานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ) เจ้าหน้าที่ภาควิชา/หน่วยงาน/ฝ่าย
นายถนัด ฉิมพลี สำนักงานเลขานุการ (กลุ่มงานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ) เจ้าหน้าที่ภาควิชา/หน่วยงาน/ฝ่าย
นางสาวรัชนีพร ชุมอุปการ สำนักงานเลขานุการ (กลุ่มงานบริหารและบุคคล) เจ้าหน้าที่ภาควิชา/หน่วยงาน/ฝ่าย
นางสาวนิตยา สุวรรณเพชร สำนักงานเลขานุการ (กลุ่มงานบริหารและบุคคล) เจ้าหน้าที่ภาควิชา/หน่วยงาน/ฝ่าย
นางกุศล แก้วหนู สำนักงานเลขานุการ (กลุ่มงานพัฒนาวิชาการ) เจ้าหน้าที่ภาควิชา/หน่วยงาน/ฝ่าย
นางพัชชลี ทองเจริญ สำนักงานเลขานุการ (กลุ่มงานพัฒนาวิชาการ) เจ้าหน้าที่ภาควิชา/หน่วยงาน/ฝ่าย
นางสาวพรอำไพ โอชาพันธุ์ สำนักงานเลขานุการ (กลุ่มงานการเงินและพัสดุ) เจ้าหน้าที่ภาควิชา/หน่วยงาน/ฝ่าย
นางสาวศศิดารา พุธทวี สำนักงานเลขานุการ (กลุ่มงานการเงินและพัสดุ) เจ้าหน้าที่ภาควิชา/หน่วยงาน/ฝ่าย
นางนพเก้า บุญราช สำนักงานเลขานุการ (กลุ่มงานแผนงานและประกันคุณภาพ) เจ้าหน้าที่ภาควิชา/หน่วยงาน/ฝ่าย
นางสาวขวัญฤดี คล้ายแก้ว สำนักงานเลขานุการ (กลุ่มงานแผนงานและประกันคุณภาพ) เจ้าหน้าที่ภาควิชา/หน่วยงาน/ฝ่าย
นางสาวจุไรพร แดงอำพันธ์ ฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์ เจ้าหน้าที่ภาควิชา/หน่วยงาน/ฝ่าย
นางสาวกนกวรรณ ชนินทรสงขลา ฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์ เจ้าหน้าที่ภาควิชา/หน่วยงาน/ฝ่าย
รศ.ดร.ณัฎฐา จินดาเพ็ชร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เจ้าหน้าที่ภาควิชา/หน่วยงาน/ฝ่าย
นางอาภาพรรณ อิทธิพลานุคุปต์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เจ้าหน้าที่ภาควิชา/หน่วยงาน/ฝ่าย
ผศ.ดร.ดุจดาว บูรณะพาณิชย์กิจ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เจ้าหน้าที่ภาควิชา/หน่วยงาน/ฝ่าย
นางสาวจินตนา ชูศรีดำ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เจ้าหน้าที่ภาควิชา/หน่วยงาน/ฝ่าย
รศ.ดร.สุธรรม นิยมวาส ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เจ้าหน้าที่ภาควิชา/หน่วยงาน/ฝ่าย
นางธัญชนก พฤกษ์เมธากุล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เจ้าหน้าที่ภาควิชา/หน่วยงาน/ฝ่าย
นางประนอม ภักดีรุจีรัตน์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เจ้าหน้าที่ภาควิชา/หน่วยงาน/ฝ่าย
ดร.ฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เจ้าหน้าที่ภาควิชา/หน่วยงาน/ฝ่าย
นางสาวเสาวลักษณ์ วิจิตรโสภา สำนักงานเลขานุการ (ศูนย์บริการวิชาการ) เจ้าหน้าที่ภาควิชา/หน่วยงาน/ฝ่าย
นางสาวกนกวรรณ ศรีวิรัตน์ สำนักงานเลขานุการ (ศูนย์บริการวิชาการ) เจ้าหน้าที่ภาควิชา/หน่วยงาน/ฝ่าย
นางกิติยาภรณ์ สินศุภเศวต สำนักงานเลขานุการ (ศูนย์บริการวิชาการ) เจ้าหน้าที่ภาควิชา/หน่วยงาน/ฝ่าย
นางสาวจิราพร ยวงใย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เจ้าหน้าที่ภาควิชา/หน่วยงาน/ฝ่าย
รศ.ดร.จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เจ้าหน้าที่ภาควิชา/หน่วยงาน/ฝ่าย
นางสาวแจ่มใส จันทรพา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เจ้าหน้าที่ภาควิชา/หน่วยงาน/ฝ่าย
นางรัชดาภรณ์ อินทรัตน์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เจ้าหน้าที่ภาควิชา/หน่วยงาน/ฝ่าย
รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เจ้าหน้าที่ภาควิชา/หน่วยงาน/ฝ่าย
ผศ.ดร.จรีรัตน์ สกุลรัตน์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เจ้าหน้าที่ภาควิชา/หน่วยงาน/ฝ่าย
ผศ.ดร.ธนันท์ ชุบอุปการ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เจ้าหน้าที่ภาควิชา/หน่วยงาน/ฝ่าย
รศ.ดร.ธนิยา เกาศล ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เจ้าหน้าที่ภาควิชา/หน่วยงาน/ฝ่าย
ผศ.ดร.กลางเดือน โพชนา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เจ้าหน้าที่ภาควิชา/หน่วยงาน/ฝ่าย
รศ.ดร.ธเนศ รัตนวิไล ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เจ้าหน้าที่ภาควิชา/หน่วยงาน/ฝ่าย
นางสาวสรินดา อรุณพันธ์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เจ้าหน้าที่ภาควิชา/หน่วยงาน/ฝ่าย
ผศ.ดร.รัญชนา สินธวาลัย ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เจ้าหน้าที่ภาควิชา/หน่วยงาน/ฝ่าย
รศ.ดร.ผกามาศ เจษฎ์พัฒนานนท์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี เจ้าหน้าที่ภาควิชา/หน่วยงาน/ฝ่าย
นางกัญญนันทน์ โชโต ภาควิชาวิศวกรรมเคมี เจ้าหน้าที่ภาควิชา/หน่วยงาน/ฝ่าย
นางสาวกีรัตยา เจริญมาก ภาควิชาวิศวกรรมเคมี เจ้าหน้าที่ภาควิชา/หน่วยงาน/ฝ่าย
รศ.ดร.ชญานุช แสงวิเชียร ภาควิชาวิศวกรรมเคมี เจ้าหน้าที่ภาควิชา/หน่วยงาน/ฝ่าย
นางนัตติยา บัวชื่น ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ เจ้าหน้าที่ภาควิชา/หน่วยงาน/ฝ่าย
นางทิชากร สุวรรขำ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ เจ้าหน้าที่ภาควิชา/หน่วยงาน/ฝ่าย
ผศ.ดร.วิษณุ ราชเพ็ชร ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ เจ้าหน้าที่ภาควิชา/หน่วยงาน/ฝ่าย
ผศ.ดร.มนูญ มาศนิยม ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ เจ้าหน้าที่ภาควิชา/หน่วยงาน/ฝ่าย
ผศ.ดร.ประภาศ เมืองจันทร์บุรี ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ เจ้าหน้าที่ภาควิชา/หน่วยงาน/ฝ่าย
นางสาววิมล คำจันทร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ภาควิชา/หน่วยงาน/ฝ่าย
นายพิพัฒน์ พิพิธพัฒนพงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ภาควิชา/หน่วยงาน/ฝ่าย
ผศ.ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ภาควิชา/หน่วยงาน/ฝ่าย
ผศ.ดร.แสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ภาควิชา/หน่วยงาน/ฝ่าย
นางสาวสุปราณี บำรุงภักดิ์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภูเก็ต) เจ้าหน้าที่ภาควิชา/หน่วยงาน/ฝ่าย
นางสาวสุดารัตน์ ไชยคีรี ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภูเก็ต) เจ้าหน้าที่ภาควิชา/หน่วยงาน/ฝ่าย
นายเสถียร วาณิชวิริยะ สถานวิจัยและพัฒนาพลังงาน เจ้าหน้าที่ภาควิชา/หน่วยงาน/ฝ่าย
นางสาวภาวิณี อินทฤทธิ์ หลักสูตรMIT เจ้าหน้าที่ภาควิชา/หน่วยงาน/ฝ่าย
นางสาวอัมพวรรณ์ สังข์บุรินทร์ หลักสูตรMIT เจ้าหน้าที่ภาควิชา/หน่วยงาน/ฝ่าย
นางสาวยุพดี บินหลี หลักสูตรMIM เจ้าหน้าที่ภาควิชา/หน่วยงาน/ฝ่าย
นางสาวอรวรรณศิริ หนูอุไร หลักสูตรMIM เจ้าหน้าที่ภาควิชา/หน่วยงาน/ฝ่าย
นางสาวนฤมล จันทผล สถานวิจัยความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมวัสดุ (ลูกจ้างโครงการ) เจ้าหน้าที่ภาควิชา/หน่วยงาน/ฝ่าย
นางสาวจิรานันท์ บัวชื่น สถานวิจัยความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมวัสดุ (ลูกจ้างโครงการ) เจ้าหน้าที่ภาควิชา/หน่วยงาน/ฝ่าย
นางสาวณัชยา แซ่เจิ้น ศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ เจ้าหน้าที่ภาควิชา/หน่วยงาน/ฝ่าย